PKN

Wilhelminakerk

 • De Wilhelminakerk

 • Kooragenda

 • Trouw en Rouw

 • Geldzaken

 • Orgel

 • Historie

De Wilhelminakerk

DSC 0753 klein

De Wilhelminakerk is een mooi, traditioneel en stijlvol gebouw met ongeveer 170 zitplaatsen, gesitueerd in een eveneens mooie landelijke omgeving. Bijzonder zijn de gebrandschilderde ramen, door dhr. Gerrit Bokhorst uit Deventer vervaardigd, Bijbelse taferelen voorstellend. De kerk herbergt een monumentaal Bätz-Witte orgel met een bijzonder mooie klank. Onder de knop orgel vindt u meer hierover. Zie ook het fotoalbum.

Vieren

Op de eerste dag van de week, de opstandingsdag, komt de gemeente bijeen om te vieren. Vieren, want er is alle reden om te gedenken hoe God naar mensen omziet en hoe wij mens mogen zijn in het spoor van Christus. Dat is ergens een kwestie van vertrouwen, om maar met de woorden van de theoloog A.A. van Ruler te spreken: "In elke kerkdienst treedt opnieuw een apostel uit Palestina binnen."

We luisteren naar de Bijbel, Gods Woord voor ons leven, en proberen ons daarvoor open te stellen en daarnaar te handelen. Na de ontmoeting met die boodschap van trouw, in taal en teken (doop of avondmaal) gaan we terug naar onze plaats in de wereld.

Deze kerkdienst, of met een ander woord godsdienstoefening, helpt ons te oefenen in een manier van kijken (met bewogenheid, hoop en naastenliefde), in een manier van luisteren (onderscheidend waarop het aankomt, open naar wat er leeft in de wereld om ons heen) en een manier van handelen (opbouwend, delend, verzoenend, werkend aan eerlijke verhoudingen en een wereld van vrede).

Bovenstaande komt tot uiting in de liturgie die tijdens de kerkdienst wordt gebruikt. Naast Bijbellezing en gebed speelt muziek een belangrijke rol. Zoals de kerkvader Augustinus (354-430) het al verwoordde: “Zingen is dubbel bidden” of om met de meer eigentijdse kerkvader Willem Barnard (1920-2010) te spreken: “We zingen niet omdat we zijn, maar we zijn omdat we zingen”.  In de vieringen zingen we uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken (2013).

De kerkdiensten op zondag beginnen het gehele jaar door om 10:00 uur.

Sacramenten

Als kerk vieren wij de sacramenten zoals die in de Bijbel aan ons zijn doorgegeven. Sacramenten zijn zichtbare tekenen (brood, wijn of het water van de doop) waarin Gods Heilige Geest aanwezig en werkzaam wil zijn. Centrale gedachte van de sacramenten is dus de God van Israël die in deze wereld voor ons kiest en Zich laat ontmoeten. In de protestantse kerken zijn er twee sacramenten:

De Maaltijd van de Heer

Jezus heeft de Maaltijd aan zijn leerlingen gegeven. Dit om feestelijk met elkaar te gedenken hoe Zijn leven en sterven voor ons een nieuwe toekomst brengt. Naast het gedenken is het Heilig Avondmaal ook hét moment waarop de Geest van Christus (en dus in feite Christus Zelf) ons op kenmerkende wijze nabij is: Zichzelf delende aan de mensen die Hem verwachten. In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer zo’n vijfmaal per jaar. Eén van deze vieringen vindt plaats op de Goede Vrijdag in een avonddienst. Ook gasten in ons midden zijn van harte genodigd om met ons het avondmaal mee te vieren. In speciale gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of kwetsbare gezondheid) bestaat de mogelijkheid om thuis het avondmaal te vieren. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of diaken.

Viering van de Heilige Doop

De doop is een sacrament waarin veel van het christendom is samengevat. Het is een rijke manier om te vieren hoe God Zich met een mensenkind wil verbinden. Het verbond dat God met Abraham gesloten heeft, vernieuwt zich bij elk kind dat gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de doop kiest God onvoorwaardelijk voor de mens die Hij geschapen en gewild heeft, en tegelijkertijd beloven de ouders, samen met de gemeente, om deze mens groot te brengen in de geest van het evangelie. Meestal wordt de doop bediend aan jonge kinderen, maar ook diegene die op latere leeftijd de weg van Christus wil gaan, kan gedoopt worden.
Een doopviering is een ingrijpend moment in het leven van de dopeling maar ook voor de ouders, grootouders en verdere familie. Ook voor de gemeente is het een rijk moment om in te delen. Door gesprekken en voorbereiding kan de beleving van de doop zich verdiepen. Neem daartoe tijdig contact op met de predikant.

Kooragenda 2021

Vrijdag 24 decenber  22:00 uur  Veluws Mannenensemble
Zaterdag 25 december  10:00 uur  Gospelkoor Inspiration

Trouw en Rouw

De Wilhelminakerk, met de daaraan gelegen Wilhelminazaal, heeft de status ‘trouwlocatie’. Dat betekent dat het burgerlijk huwelijk en de inzegening (kerkelijk huwelijk) kunnen plaatsvinden onder één dak. De Wilhelminazaal is daarnaast zeer geschikt voor de viering of receptie na het burgerlijk huwelijk en/of inzegening.

Daarnaast is het mogelijk om er een condoleance te houden. Het gebeurt namelijk vaak dat, als er een rouwdienst in de kerk is met daaropvolgend de begrafenis of crematie, de familie met de genodigde gasten terugkomt naar de zaal voor een afsluitend samenzijn.

U kunt bij interesse contact opnemen met:
dhr. W. Bomhof
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.     055-31 21 524
mob.  06-22 22 00 47

Wilhelminazaal trouwlocatie

Geldzaken

De Wilhelminakerk is een zorgzame gemeenschap en een gastvrije kerk

We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in onze kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor.

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.Kerkbalans2 2021
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en nakb4 corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Help mee en geef aan onze eigen Wilhelminakerk wat u kunt missen.
Namens de Wilhelminakerk, de kerkrentmeesters:

Protestantse Gemeente Wilhelminakerk Kerkrentmeesters:
Willem Bomhof 055-3121524
Annelies te Loo   055-5410045

 

Rekeningnummers Wilhelminakerk

Kerkbalans: NL 50 RABO 0373 7154 20 t.n.v. PGA inz Kerkbalans wijk 13
Wijkkas: NL 88 INGB 0004 473 725 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk.
Diaconiekas: NL 42 RABO 0133 968 618 t.n.v. Diaconie Wilhelminakerk.
St. "Vrienden v. d.
Wilhelminakerk":
NL 24 RABO 0364 285 451 t.n.v. St. Vrienden van de Wilhelminakerk.

 
Onze Wilhelminakerk is een kerk om trots op te zijn!

De Wilhelminakerk, samen met de Wilhelminazaal:

 • is een plaats voor de eredienst
 • heeft een verbindende functie
 • is een ontmoetingsplaats
 • heeft een sociale functie

Door uw gift aan de Actie Kerkbalans kunnen wij onze kerk behouden om:

 • ons geloof te mogen belijden en Gods woord te horen
 • een plaats te zijn die ons verbindt in voor- en tegenspoed
 • een maatschappelijke functie te vervullen door goede contacten te onderhouden in het gebied van onze wijkgemeente
 • een plaats te zijn waar we ook niet gelovigen en anders gelovigen willen en kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld de diensten samen met de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap uit de Vecht
 • onze kerk bestaansrecht te geven, ondanks de vergrijzing en het afnemende aantal leden

Uw gift voor de Actie Kerkbalans wordt breed ingezet.
Onze wijkpredikant is ds. Jolanda Al. Zij wordt pastoraal bijgestaan door ouderlingen en pastorale vrijwilligers.Jolanda
Het jeugdwerk bloeit als nooit tevoren via de Kidskerk en Tienerkerk.
Elke tweede zondag van de maand komen kinderen tot 12 jaar naar de Kidskerk, waar ze bezig gaan met een Bijbels thema en geheel zichzelf mogen zijn. Wij zijn blij met de moeders en andere vrijwilligers die dit organiseren.
De jeugd uit de buurt, vanaf 11 jaar, kan terecht bij Tienerkerk. Eén keer per maand ontmoeten zij elkaar boven in de kerk in een eigen ruimte waar gezelligheid en spel voorop staan.
Er zijn goede contacten met de basisscholen in Beemte Broekland en in Wenum Wiesel. Samen met hen worden elk jaar gezinsdiensten georganiseerd waarbij de kinderen een centrale rol spelen.

kb5Onze wijkgemeente kent veel ouderen. De C.O.D. (Christelijke Ouderen Dienst) zorgt, met veel vrijwilligers, voor bijeenkomsten, bezoeken en activiteiten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder.
Een van de activiteiten is het samen eten eens per 2 maanden met alleengaanden.

In de Wilhelminazaal kunnen allerlei activiteiten en bijeenkomsten worden georganiseerd. De Bingo, Kerstfair en boerenkoolmaaltijden van de exploitatiecommissie zijn inmiddels een traditie geworden. De zaal wordt ook gebruikt voor bijeenkomsten als verjaardagen, vergaderingen enz.
Daarnaast is ons kerkgebouw, samen met de Wilhelminazaal, een officiële trouwlocatie en wordt ook steeds meer gebruikt als uitvaartlocatie door diverse uitvaartorganisaties.

Kortom, redenen genoeg om te geven om en voor uw kerk!

Kerkelijke Bijdragen

De kerkelijke bijdragen kunt u op verschillende manieren overmaken.
Op het kerkbalansformulier kunt u aangeven hoe u dit wilt doen.

De mogelijkheden zijn:

 1. Automatische incasso: (Machtiging aan de Kerk van uw bank/girorekening)
  Dit is voor de kerk de meest voordelige manier van verwerken van uw betalingen.
 2. Periodieke Overschrijving:
  Dit is een opdracht die u zélf aan uw bank heeft afgegeven.
  Wanneer u uw toezegging wilt verhogen of misschien moet verlagen dient u deze overschrijving zélf bij uw bank te wijzigen.
 3. Acceptgirokaarten:
  In verband met de hoge verwerkingskosten worden deze zo min mogelijk verstrekt.
 4. Digitaal toezeggen van de bijdrage.
  Nieuwe mogelijkheid, zeer aanbevolen.

Jaarrekening 2020

Protestantse Gemeente Apeldoorn en Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectebonnen

Collectebonnen kunt u hier bestellen.

Appostel app

Met ingang van december 2020 kunt u digitaal aan de collecten in de 8 wijkkerken deelnemen.
Download op uw smartphone of tablet de app Appostel in de playstore (android) of in de app store (apple).
Nadere informatie over de collecteapp Appostel treft u hier aan.

Via computer en laptop

Via deze link

BÄTZ-WITTE ORGEL

RIJKSMONUMENT

Esc2012 050Het Bätz-Witte orgel dat dienst doet in de Wilhelminakerk is in1871 gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer C.G.F.Witte en in 1872 door de firma Bätz & Co verkocht aan de Westerkerk in Rotterdam. Van 1872 tot 1936 heeft het in de Westerkerk dienst gedaan. In 1936 is het verplaatst naar de kapel van het Emmahuis in Rotterdam. Toen het Emmahuis in 1979 dicht ging, bleef het orgel tot 1982 in de kapel van het Emmahuis en werd het in 1982 gedemonteerd en tot 1985 opgeslagen in de kelder van het bejaardencentrum De Hofstede te Rotterdam. Daarna volgde een grondige restauratie, waarna het werd geplaatst in de kerkzaal van het wijkcentrum “Sion” te Apeldoorn. Na de sluiting van “Sion” is het orgel in 2002 verhuisd naar de Wilhelminakerk in Beemte-Broekland, waar het op 28 april in gebruik werd genomen.

Het orgel is van nationaal belang en een rijksmonument:081

 • omdat het een hoge kwaliteit heeft van de verschillende onderdelen
 • vanwege het artistieke niveau van de klankgeving
 • vanwege de grote mate van gaafheid van het klankbeeld
 • voor het oeuvre van orgelmaker C.G.F. Witte uit Utrecht, dat zich kenmerkt door instrumenten op hoog artistiek niveau van consistente kwaliteit
 • als prototype van een kleine serie bescheiden begeleidingsorgels
 
 

Historie

Inleiding.
De ‘Christelijke Afgescheidene Gemeente’ te Apeldoorn ontstond door de bevestiging van de ambtsdragers op 3 december 1835, onder leiding van ds. A. Brummelkamp (1811-1888).
Bovendien ontstond daar in 1888 ook de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende)’.
Acht jaar nadat beide kerken althans landelijk fuseerden vond in 1890 ook de plaatselijke in een smelting plaats als ‘Gereformeerde Kerk te Apeldoorn’.
Veel van wat in het nu volgende verhaal verteld wordt speelde zich af in Noord-Apeldoorn, in en rond het toenmalige buurtschap Het Loo.

De Gereformeerde kerk te Apeldoorn (1835-1900) en daarna Lees verder >>

De Wilhelminakerk

wilhelminakerkIn 1935 begon men als Nederlands Hervormde gemeente met de eerste plannen voor een eigen kerkgebouw in Beemte Broekland.

Het geld voor de te bouwen kerk werd voor een deel bijeengebracht door het organiseren van allerlei evenementen, met name door de inwoners van Beemte Broekland.

Het ontwerp voor de kerk werd gemaakt door de heer J.H. Klosters, een architect die eerder gewerkt had aan de Parkenbuurt in Apeldoorn. Op 11 juni 1936 verleende de gemeente Apeldoorn toestemming voor de bouw van de kerk.
Bij een aanbesteding werd de bouw gegund aan de firma Wassink voor een bedrag van 13.800 gulden (nu ongeveer 6250 euro).
Op 16 september 1936 werd de eerste steen van de kerk gelegd door president-kerkvoogd G.B. Eikendal.

Na wat vertraging (de oorspronkelijke oplevering stond gepland voor 1 januari 1937) kon de kerk met een feestelijke dienst op 12 mei 1937 worden geopend in aanwezigheid van H.M. koningin Wilhelmina.
De eerste predikant van de kerk was ds. J.F. Berkel, die later werkzaam zou zijn als hofpredikant van het koninklijk huis.
Veel later zouden er nog feestelijke diensten worden gehouden ter gelegenheid van het 40- en 50-jarig jubileum. Sinds 2004 valt de kerk onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is het gebouw eigendom van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA).
De ruimte achter de kerkzaal was eigenlijk al jaren te klein voor het koffiedrinken na de dienst en voor andere activiteiten die de geloofsgemeenschap er wilde ontplooien.
Na rijp beraad werd besloten tot nieuwbouw. In september 2013 werd begonnen met de bouw en in het voorjaar van 2014 kon de "Wilhelminazaal" in gebruik worden genomen.

Er is elke zondagochtend een viering, het hele jaar door om 10.00 uur.
Elke tweede zondag van de maand is er "Kidskerk" en "Tienerkerk".