PKN

Wilhelminakerk

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk 2020-2023

anbi logoANBI

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN. Dit nummer is voor de Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk: 861655308

Inleiding:

 • Om de Wilhelminakerk levensvatbaar te houden is de Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk opgericht.
 • De Stichting wil zich op alle mogelijke manieren inzetten om dit te realiseren. De Stichting is ontstaan uit de nu opgeheven exploitatiecommissie.
 • Om open en transparant te zijn heeft de Stichting een ANBI verklaring zodat U verzekerd kunt zijn dat alle donaties en giften volledig besteed worden voor en aan de Wilhelminakerk.
 • Ook kunt u binnen de normen van de belastingdienst de giften van uw belastingaangifte aftrekken.

Gegevens van de Stichting:

Naam: Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk
Fiscaal nummer: 861655308
Postadres: Oude Zwolseweg 119, 7345 BE Wenum Wiesel
Bankrekening nr. NL24 RABO 0364 2854 51

 

Doel van de Stichting:

 • Doel van de Stichting is het in stand houden van de Wilhelminakerk zodat alle activiteiten in en om de kerk financieel maar ook qua mankracht kunnen doorgaan.
 • De doelgroep waar de Stichting zich voor in wil zetten zijn de leden van de Wilhelminakerk maar ook voor de mensen van de gehele burgerlijke wijkgemeente, alsmede voor onze katholieke buurgemeente.

Activiteiten:

 • De Stichting wil haar doel bereiken door gevraagd en ongevraagd activiteiten te organiseren en ondersteuning te geven in de breedste zin van het woord.
 • Activiteiten zoals het organiseren van gemeente avonden, gezelligheids bijeenkomsten, thema avonden, gezamenlijke maaltijden, een fair, spelavonden, muziekavonden enz.
 • Door het vragen van een bijdrage van gemeenteleden en sponsoren en het vragen van entreegeld zal het doel bereikt kunnen worden om de Wilhelminakerk in stand te houden.

Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Herman Beekman
Penningmeester: Wim Bomhof
Secretaris: Gerrit Wassink
Bestuursleden: Gerrie Dijkstra
  Tootje Vos
  Henk van Telgen
 • Alle bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • Zoals opgenomen in de oprichtingsakte zal al het geld van de Stichting bij opheffing overgemaakt worden aan een ANBI aangemerkt doel.
 • Geen van de bestuursleden kan als individu over het stichtingsgeld aanspraak maken.
 • Elke 3 maanden is er een tussenbalans van inkomsten en uitgaven die in de bestuursvergadering behandeld wordt. Bij grotere uitgaven zal vooraf door de bestuursvergadering fiat worden gegeven alvorens tot de uitgave overgegaan zal worden.

Financiën:

 • Begroting 2021.
 • Aangezien er geen activiteiten mogen plaats vinden i.v.m Covid 19 is de begroting van 2021 zeer summier.
 • De verwachting is dat in december2021 de oliebollen aktie door kan gaan en dat de verder activiteiten voor dit jaar geannuleerd worden.
 • Geschatte opbrengst oliebollenactie 2021 is netto € 500,00 ( verkoop oliebollen € 700,00 minus kosten € 200,00 )


Prognose 2022:
onder voorbehoud dat er weer verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden.

opbrengsten:           uitgaven:             
evenementen € 2500,00 kosten evenementen € 1200,00
sponsoring/giften € 500,00 afschrijving inventaris € 300,00
oliebollen € 700,00 onderhoud € 200,00
  ----------- bankkosten € 100,00
totaal € 3700,00 gift wijkkas € 1000,00
    reserve € 900,00
      -----------
    totaal € 3700,00

Omdat 2022 het eerste jaar is waarin we waarschijnlijk daadwerkelijk onze activiteiten kunnen realiseren is een prognose voor 2023 niet haalbaar. Deze zal z.s.m. vermeld worden op de site als we werkelijk kunnen gaan organiseren en kunnen bekijken wat financieel realistisch is voor 2023.